Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Upekkha 

 

Artikel 1 Toepassingsgebied

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan Upekkha 

 

Artikel 2 Medewerking door de klant

 1. De klant zal Upekkha steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Upekkha  verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

 3. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de klant zijn in de artikelen 2.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door de klant verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 2.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant en is Upekkha bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

 

Artikel 3 Uitvoering

 1. Upekkha zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van de klant, mits dit naar oordeel van Upekkha bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de training.

 

Artikel 4 Prijs en betaling

 1. Betaling door de klant dient te geschieden voorafgaand aan de training, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Upekkha aan te wijzen bankrekening.       

 2. Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim Upekkha is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

 

Artikel 5 Termijnen

Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de de klant niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van - of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Upekkha schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Upekkha ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

 

Artikel 6 Overmacht

Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Upekkha opgeschort. In dat geval is Upekkha verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Upekkha zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Upekkha kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, verkeersstoringen, ziekte, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene complicaties etc.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Vrijwaring van aansprakelijkheid: De klant is zich er van bewust bent dat de Mindfulness training zoals gegeven door Upekkha gericht is op een meer aandachtig en bewust leven en het anders omgaan met stress en pijn.  De aangeleerde vaardigheden en attitudes zijn zeer waardevol gebleken. Het betreft hier echter nadrukkelijk een training en geen (vervanging voor) therapie of therapeutische behandeling. Upekkha verzorgt de training zo zorgvuldig mogelijk. De klant is echter zelf volledig verantwoordelijk voor zijn/haar ervaring, het proces en de effecten en vrijwaart Upekkha van iedere vorm van aansprakelijkheid op dit gebied. Mocht de klant onder behandeling zijn van een professioneel hulpverlener of op advies van die hulpverlener deelnemen aan de training adviseren wij de klant om dit zorgvuldig met deze  hulpverlener af te stemmen en te bespreken.

 2. De totale aansprakelijk van Upekkha wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

 3. De aansprakelijkheid van Upekkha wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de klant Upekkha onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Upekkha ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

 4. Upekkha is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat de klant tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Upekkha , naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de training. 

 5. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Upekkha  niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

 

Artikel 8 Annulering

 1. Annuleringen later dan 24 uur voor afspraak en niet nagekomen afspraken worden volledig in rekening gebracht.

 2. Upekkha behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Upekkha kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Upekkha   de annulering schriftelijk aan de de klant mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Beëindiging

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de training, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 Artikel 11 Geschillen

 1. Alle geschillen tussen Upekkha en de klant die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Limburg.

 2. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door de klant van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

 Artikel 12 Slotbepaling

 1. Upekkha is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

 1. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor

de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

 1. De klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Upekkha.

Mindfulness & ACT Trainer - info@upekkha.nl - Tel: 0626837384

Heerlen

©Upekkha - Privacy verklaring