Privacyverklaring

Privacyverklaring

Upekkha doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met

persoonsgegevens. In alle gevallen wordt gehouden aan de toepasselijke

wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

-      Je persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor                      deze zijn verstrekt;

-      Ervoor gezorgd wordt dat verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die

        gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-      Uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd als deze nodig is voor de verwerking van je

        persoonsgegevens;

-      Passende technische en organisatorische maatregelen genomen zijn zodat de beveiliging

        van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

-      Geen persoonsgegevens doorgegeven wordt aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor               uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-      Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en                  deze zal respecteren.

Upekkha is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hierover hebt of contact wenst op te nemen kan dit via het contactformulier.